Nika Fontaine

Nika Fontaine


Peinture

Schnell Schnell #1
2015
Brillants sur toile
137 x 107 x 5 / 54 x 42 x 2


Schnell Schnell #6
2015
Brillants sur toile
152 x 122 cm / 59 x 48 in


Schnell Schnell #9
2015
Brillants sur toile
40 x 31 x 5 / 16 x 12 x 2


Schnell Schnell #11
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


Schnell Schnell #12
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


Schnell Schnell #13
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


Schnell Schnell #19
2015
Brillants sur toile
137 x 107 cm / 54 x 42 in


Schnell Schnell #23
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


Schnell Schnell #30
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


American Delight
2014
Brillants sur toile
182 x 182 cm / 71.7 x 71.7 in


satana yo te boco
2014
Brillants sur toile
182 x 182 cm / 71.7 x 71.7 in


Schnell Schnell #6
2015
Brillants sur toile
152 x 122 / 60 x 48


Schnell Schnell #7
2015
Brillants sur toile
40 x 31 / 16 x 12


Schnell Schnell #10
2015
Brillants sur toile
40 x 31 / 16 x 12


Schnell Schnell #29
2015
Brillants sur toile
40 x 31 / 16 x 12


Schnell Schnell #19
2015
Brillants sur toile
137 x 107 / 54 x 42


Schnell Schnell #25
2015
Brillants sur toile
40 x 31 / 16 x 12


Schnell Schnell #33
2015
Brillants sur toile
92 x 76 / 36 x 29


Schnell Schnell #14
2015
Brillants sur toile
107 x 137 cm / 42.1 x 53.9 in


Schnell Schnell #15
2015
Brillants sur toile
107 x 137 cm / 42.1 x 53.9 in


Schnell Schnell #16
2015
Brillants sur toile
107 x 137 cm / 42.1 x 53.9


Schnell Schnell #20
2015
Brillants sur toile
152 x 122 cm / 60 x 48 in


Schnell Schnell #2
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


Schnell Schnell #26
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


Processed with VSCO
Schnell Schnell #3
2015
Brillants sur toile
40 x 31 cm / 15.7 x 12.2 in


  • Processed with VSCO